hd-1550.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

HD-1500 - HD-1550 - Nhiệt kế -Anritsu - Song Thành Công Việt Nam

General Stationary

A Series

Type K Model A-131K-00-1-TC1-ANP

Type E Model A-131E-00-1-TC1-ANP

Type K Model A-211K-00-0-TC1-W

Type E Model A-211E-00-0-TC1-W

Type K Model A-231K-00-1-TC1-ANP

Type E Model A-231E-00-1-TC1-ANP

Type K Model A-231K-01-0-TC1-W

Type E Model A-231E-01-0-TC1-W

Type K Model A-233K-01-1-TC1-ANP

Type E Model A-233E-01-1-TC1-ANP

Type K Model A-241K-01-1-TC1-ANP

Type E Model A-241E-01-1-TC1-ANP

Type K Model A-314K-00-1-TC1-ANP

Type E Model A-314E-00-1-TC1-ANP

Type K Model A-333K-01-1-TC1-ANP

Type E Model A-333E-01-1-TC1-ANP

Micro Sensor Probes

CS Series

Type K Model CS-01K-010-1-TC1-ANP

Type E Model CS-01E-010-1-TC1-ANP

Type K Model CS-03K-010-1-TC1-ANP

Type E Model CS-03E-010-1-TC1-ANP

Type K Model CS-11K-010-1-TC1-ANP

Type E Model CS-11E-010-1-TC1-ANP

Type K Model CS-13K-010-1-TC1-ANP

Type E Model CS-13E-010-1-TC1-ANP

Type K Model CS-21K-010-1-TC1-ANP

Type E Model CS-21E-010-1-TC1-ANP

Type K Model CS-36K-010-1-TC1-ANP

Type E Model CS-36E-010-1-TC1-ANP

Self Supporting Probes

WE Series

Type K Model WE-11K-TS1-ANP

Type E Model WE-11E-TS1-ANP

Type K Model WE-12K-GW1-ANP

Type E Model WE-12E-GW1-ANP

Type K Model WE-21K-TS1-ANP

Type E Model WE-21E-TS1-ANP

Type K Model WE-22K-GW1-ANP

Type E Model WE-22E-GW1-ANP

Type K Model WE-31K-TA1-ANP

Type E Model WE-31E-TA1-ANP

Type K Model WE-42K-GW1-ANP

Type E Model WE-42E-GW1-ANP

thong tin lien he ThienSTC