Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BSE-320  (BSE-320-1 is unknown)

Input module - 8  non monitored inputs, galvanic

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BSJ-310

Output module, 8 open collector, non ;  mon. outputs

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BSD-310

Detector loop module - maximum 127 points

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BSL-310

Communication module

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BSS-310A

Power supply module

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BSL-330/1

Autrosafe modbus converter, slave programming

Programming Required

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BZ-500/01

Galvanic isolator w/ BZB-500, 8481-500.0001 spare

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BN-500/EX

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67050 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67022 -M-Bus / 485

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-HD67029 -M-Bus / Modbus

ADF Web Vietnam

VS-10FXD-1-L

NSD Corp Viet Nam

VS-10FT-1-L

NSD Corp Viet Nam

VS-10FDT-1-L

NSD Corp Viet Nam

VS-10FXT-1-L

NSD Corp Viet Nam

SD-100

PNCYS Viet Nam

SD-350

PNCYS Viet Nam

RSD-200

PNCYS Viet Nam

80V/40A/200W

PNCYS Viet Nam

RPM6250MD531P101

MTS Sensor Viet Nam

RPS0850MR021A01

MTS Sensor Viet Nam

RPS0200MD621C304311R

MTS Sensor Viet Nam

RHM0950MP151S1B6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1510MD631P10

MTS Sensor Viet Nam

PR-MCD-C23

Pora Viet Nam

PR-MCD

Pora Viet Nam

PR-BS

Pora Viet Nam

PR-BM

Pora Viet Nam

PR-LC

Pora Viet Nam

PR-HC 

Pora Viet Nam

PR-DTC-4000

Pora Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-11-32-4R

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-11-32-H

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-11-32-LD

Advanced Instrument Inc Viet Nam

AE-300-d40-(Flange Rating)

Flotron Flowmeter Viet Nam

AE-300/350-DN50-(Flange Rating)

Flotron Flowmeter Viet Nam

AE-400/450-DN60-(Flange Rating)

Flotron Flowmeter Viet Nam

ADF Web Vietnam

Model: HD67056-B2-160

ADF Web Vietnam

Model: APW160

AMOT Vietnam

Model: 4121A10B-AA

CE40-400

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

CE40-500

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

CE40-550

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM