Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Adapters-485 adapters- HD67411 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

Adapters-485 adapters- HD67012 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67001 - CANopen / Modbus (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67001--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67002--> Masters/Slaves CANopen)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67421 - CANopen / Modbus Master- ADFweb Vietnam      

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67422 - CANopen / Modbus slave- ADFweb Vietnam      

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67502 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67502--> Masters/Slaves CANopen)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus) - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet ) - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: DeviceNet Master <--HD67151--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67038 -Ethernet / 232- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67648 - Ethernet / Serial- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67238 -Fiber Optic / 485 (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67035 -Fiber Optic / 485 (loop connection) - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67036 -Fiber Optic / 485 (redundancy loop or linear connection)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67212 -J1939 / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67431 - J1939 / Modbus Master- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67432 - J1939 / Modbus Slave- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67050 -J1939 / Modbus (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67022 -M-Bus / 485 - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67029 -M-Bus / Modbus - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67507 -Modbus TCP / Modbus (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 485)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67510 -Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on 485 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam