Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

 Adapters-485 adapters-HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67222 -NMEA 2000 / Modbus- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67045 -PROFIBUS / 485 (automatically exchanger, example for bar-code application)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67561 -PROFIBUS / 485 (to link: Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Serial)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67562 -PROFIBUS / 485 (to link: Master PROFIBUS <--HD67562--> Master Serial)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67580-A1 --> a Modbus Master device)  - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters-HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-485 adapters- HD67119 - USB / Rs485- ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67677 - BACNet / CAN Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67678 - BACNet / CANopen Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67680 - BACNet / DeviceNet Master Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67681 - BACNet / DeviceNet slave Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67056 - BACNet / M-Bus Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters-HD67056-MSTP - BACNet MSTP / M-Bus Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters-HD67671 - BACNet / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters-HD67672 - BACNet / Modbus Slave Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67673 - BACNet / Modbus TCP Master Converter- ADFweb Vietnam      

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67674 - BACNet / Modbus TCP slave Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67683 - BACNet / NMEA 2000 Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67675 - BACNet / PROFIBUS Master Converter- ADFweb Vietnam      

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67676 - BACNet / PROFIBUS Slave Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

 Adapters-BACNet Adapters- HD67679 - BACNet / PROFINET Converter - ADFweb Vietnam     

ADF Web Vietnam

VS-10FD-1-VP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FX-1-VP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FM-1-VP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FXD-1-VP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FT-1-VP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FDT-1-VP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FXT-1-VP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FMT-1-VP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FXDT-1-VP

NSD Corp Viet Nam

VS-10F-1-V1

NSD Corp Viet Nam

VS-10FD-1-V1

NSD Corp Viet Nam

VS-10FX-1-V1

NSD Corp Viet Nam