Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

RHM0620MR031A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0400MD70A(R)S1G8100

MTS Sensor Viet Nam

EP00700MD341A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0250MD601R01

MTS Sensor Viet Nam

LD2HB10D6000U00702A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM0530D601V01

MTS Sensor Viet Nam

RHM2500MD701S1B1100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1640ME101S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0770MP151SG6100

MTS Sensor Viet Nam

GHM0670MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

LHNR002M07301A0

MTS Sensor Viet Nam

LHMD600M02002R2

MTS Sensor Viet Nam

RPM1350MD701S1G6100+210542+

MTS Sensor Viet Nam

RHM0070MP021S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

RHS2900MP101S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

LHMRR40M08002RO

MTS Sensor Viet Nam

RPV0800MD701S1B6101

MTS Sensor Viet Nam

RHM3100MP151S3G1105

MTS Sensor Viet Nam

RHM0565MP301S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

RH0480M18AP05FB402

MTS Sensor Viet Nam

GHMR02M04101A0

MTS Sensor Viet Nam

GHM0400MRR41R01

MTS Sensor Viet Nam

GHM2050MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

RH-M-0075M-R02-1-A11

MTS Sensor Viet Nam

RHM0605MR021A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0500MD701S2G4100

MTS Sensor Viet Nam

RPV1050MD70ASIG6100

MTS Sensor Viet Nam

RPS550R081A01

MTS Sensor Viet Nam

GPS0700MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM0160MP08ISIB8100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1540MP101S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

RHM1020MP051S3G1105

MTS Sensor Viet Nam

RHM1960MP101S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

RHS1600MP101S2B6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1070MD63P102

MTS Sensor Viet Nam

RHM2120M D63 1P102

MTS Sensor Viet Nam

RHM0315MT101S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

GBF0250MU101A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM0125MD701S1B1101

MTS Sensor Viet Nam

RHM0775MD701S2B3100

MTS Sensor Viet Nam

EG / EL with spindle drive

EGT 

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam

EG / EL with spindle drive

EGK

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam

EG / EL with spindle drive

EGTH

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam

EG / EL with spindle drive

EGKH

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam

EG / EL with spindle drive

ELT

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam

EG / EL with spindle drive

ELK

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam

EH | with spindle drive

EHT

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam

EH | with spindle drive

EHK

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam

EL with toothed-belt drive

ELZ

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam

EL with toothed-belt drive

ELZex

Bahr Modultechnik Vietnam, Bahr Modultechnik STC Vietnam, STC Vietnam