GNEXB2X10-C.png

GNEXB1X05AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 115V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05DC012[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 12V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 24V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 115V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 24V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 115V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 24V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 115Vac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 24V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2LD2AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2LD2 115V ac Beacon

E2S Vietnam

GNEXB2LD2AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2LD2 230V ac Beacon

E2S Vietnam

GNEXB2LD2DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2LD2 24V dc Beacon

E2S Vietnam

GNEXS1AC230[M][S][V][X]

GNExS1 115/230Vac Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS1DC024[M][S][V][X]

GNExS1 10-30Vdc Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS2AC230[M][S][V][X]

GNExS2 115/230Vac Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS2DC024[M][S][V][X]

GNExS2 10-30Vdc Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS1RAC230[M][S][V][X]

GNExS1 115/230Vac Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS1RDC024[M][S][V][X]

GNExS1 10-30Vdc Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXL1R008[M][S][V][X]

GNExL1 8 Ohm 15W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL1R016[M][S][V][X]

GNExL1 16 Ohm 15W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL1V100[M][S][V][X]

GNExL1 70V Line 15W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL2R008[M][S][V][X]

GNExL2 8 Ohm 25W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL2R016[M][S][V][X]

GNExL2 16 Ohm 25W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL2V100[M][S][V][X]

GNExL2 70V Line 25W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=A

Entries: 3 x M20 & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=B

Entries: 2 x 1/2″”NPT & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=C

Entries: 2 x 3/4″”NPT & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=D

Entries: 2 x M25 & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=E

Entries: 1 x 1/2″”NPT & 2 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=F

Entries: 1 x 3/4″”NPT & 2 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=G

Entries: 1 x M25 & 2 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=H

Entries: 3 x 1/2″”NPT

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=I

Entries: 3 x 3/4″”NPT

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=J

Entries: 3 x M25

E2S Vietnam

GNEXVAR2-[M]=B

Stopping plug: Brass

E2S Vietnam

GNEXVAR2-[M]=N

Stopping plug: Nickel Plated`

E2S Vietnam

GNEXVAR2-[M]=S

Stopping plug: Stainless Steel

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=1

Bracket/Guard (A2) 304 St/St

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=2

Bracket/Guard (A4) 316 St/St

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=3

Bracket/Guard (A2) 304 St/St & Tag

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=4

Bracket/Guard (A4) 316 St/St & Tag

E2S Vietnam

GNEXVAR4-[V]=A1

ATEX / IECEx approved

E2S Vietnam

GNEXVAR5-[X]=R

Enclosure colour: Red

E2S Vietnam

GNEXVAR5-[X]=S

Enclosure colour: Other

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=A

Lens colour: Amber

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=B

Lens colour: Blue

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=C

Lens colour: Clear

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=G

Lens colour: Green

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=M

Lens colour: Magenta

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=R

Lens colour: Red

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=Y

Lens colour: Yellow

E2S Vietnam

GNEXCP6A-BG-[S][M][L][D][X]

GNExCP6A-BG Break Glass Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6B-BG-[S][M][T][L][D][X][V][E][S]

GNExCP6B-BG B Glass Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6A-PB-[S][M][D][X]

GNExCP6A-PB Push Button Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6B-PB-[S][M][T][D][X][V][E][S]

GNExCP6B-PB Push Button Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6A-PT-[S][M][D][X]

GNExCP6A-PT Tool Reset Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6B-PT-[S][M][T][D][X][V][E][S]

GNExCP6B-PT Tool Reset Call Point

E2S Vietnam

GNEXCPVAR1-[S]=D

Switch type: DPCO

E2S Vietnam

GNEXCPVAR1-[S]=S

Switch type: SPCO

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=B

Stopping plug: Brass

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=N

Stopping plug material: Nylon

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=P

Stopping plug: Nickel Plated

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=S

Stopping plug: Stainless Steel

E2S Vietnam

GNEXCPVAR3-[T]=D

DIN Rail 8 x 2.5mm terminals

E2S Vietnam

GNEXCPVAR3-[T]=S

Standard 6 x 4mm? terminals

E2S Vietnam

GNEXCPVAR4-[L]=L

Stainless Steel Lift flap (BG version only)

E2S Vietnam

GNEXCPVAR4-[L]=N

No Stainless Steel Lift flap (BG version only)

E2S Vietnam

GNEXCPVAR5-[D]=N

No duty label

E2S Vietnam

GNEXCPVAR5-[D]=P

Metalised Polyester duty label

E2S Vietnam

GNEXCPVAR5-[D]=S

Stainless Steel duty label

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=BK

Enclosure colour: Black

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=BL

Enclosure colour: Blue

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=GN

Enclosure colour: Green

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=RD

Enclosure colour: Red

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=RW

Enclosure colour: Red/White

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=YB

Enclosure colour: Yellow/Black

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=YW

Enclosure colour: Yellow

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=06

System voltage: 6Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=12

System voltage: 12Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=24

System voltage: 24Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=48

System voltage: 48Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR8-[E]=ED1

Diode IN4007 = ED1

E2S Vietnam

GNEXCPVAR8-[E]=EXXXR

Resistor value e.g. E470R = 470 Ohm

E2S Vietnam

GNEXCPVAR8-[E]=EXXXZ

Zener diode e.g. E5V1Z = 5.1V

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=LED

LED = LED indicator

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=SD1

Diode IN4007 = SD1

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=SXXXR

Resistor value e.g. S1K5R = 1.5K Ohm

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=SXXXZ

Zener diode e.g. S5V1Z = 5.1V

E2S Vietnam

GNEXJ2D01[E][M][S][V][X]

GNExJ2 Junction Box Ex d

E2S Vietnam

 

Đèn báo Xenon Strobe GNExB2X10

GNExB2X10 là một chứng nhận chống cháy nổ được chứng nhận IECEx & ATEX 10 đèn hiệu Joule Xenon. Vỏ bọc bảo vệ chống ăn mòn GRP mạnh mẽ và dải nhiệt độ mở rộng đảm bảo GNExB2X10 phù hợp cho tất cả các ứng dụng báo hiệu vị trí nguy hiểm của Vùng 1, 2, 21 & 22.

Đèn hiệu GNExB2X10 tạo ra hiệu quả hơn 479cd - một đèn flash nhấp nháy Xenon đầu ra rất cao theo yêu cầu cho tín hiệu hiệu quả trên khoảng cách lớn hơn và trong ánh sáng xung quanh cao. Bộ lọc màu thay thế trường có thể thay thế quang học sẽ tăng cường đầu ra nhấp nháy và được xây dựng từ PC ổn định UV. Vỏ bọc GRP có đường dẫn ngọn lửa luồng, các đầu vào cáp ba và một khu vực kết thúc lớn - tất cả đều giảm đáng kể thời gian lắp đặt.

Đặc điểm kỹ thuật

 

Năng lượng:

10 Joules (10Ws)

Tốc độ flash:

1Hz (60 fpm), 1.5Hz (90fpm) và đèn flash đôi

Đỉnh Candela:

1.000.000 cd - được tính từ năng lượng (J)

Eff. Cường độ cd:

500 cd - tính từ năng lượng (J)

Đỉnh Candela:

110,243 cd - được đo lường theo IES

Eff. Cường độ cd:

479,39 cd - được đo lường bằng IES

Màu ống kính:

Hổ phách, xanh dương, trong xanh, đỏ tươi, đỏ và vàng

Điện áp DC:

24vdc; 48Vdc

Điện áp AC:

115Vac; 230Vac

Bảo vệ sự xâm nhập:

IP66

Enclosure matl:

UV ổn định GRP (kính gia cố polyester)

Màu:

Màu đỏ tự nhiên - có thể được cung cấp bằng các màu thay thế

Mục cáp:

3 x M20 ISO (2 phích cắm dừng)

Bộ điều hợp M25, 1/2 "& 3/4" NPT có thể được chỉ định

Thiết bị đầu cuối:

0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG)

Âm lượng bao vây:

<2 lít

Giám sát đường:

Diode chặn bao gồm

EOL Min. 500 Ohm 2w, hoặc 3k3 Ohm 0.5w điện trở

hoặc diode (phiên bản DC) có thể được trang bị

Cuộc sống ống:

Phát thải được giảm xuống còn 70% sau 8 triệu lần nhấp nháy

Phạm vi nhiệt độ:

-50 ° đến + 70 ° C (-58 ° F đến + 158 ° F)

Độ ẩm tương đối:

95% - Nhiệt đới bổ sung được khuyến cáo cho các ứng dụng có độ ẩm tương đối cao và nhiệt độ môi trường xung quanh cao

Cân nặng:

3,5kg / 7,7lbs

* Tất cả dữ liệu candela đại diện cho hiệu suất với thấu kính rõ ràng ở điện áp tối ưu.

 

Ví dụ mã phần:

GNExB2X10AC230 [e] [m] [s] [v] [x] / [y]

GNExB2X10AC230AB1A1R / R

GNExB2X10 10 Đèn báo nhấp nháy Joule Xenon, 230V ac,

3 x M20 mục, phích cắm đồng thau dừng,

bảo vệ A2 304 SS, IECEx & ATEX phê duyệt,

bao vây đỏ

Mức tiêu thụ hiện tại

Phiên bản:

Vôn:

Hiện hành:

24V dc

20-28V dc

528mA

48V dc

42-54V dc

229mA

115V ac

50 / 60Hz

110-125V ac

276mA

230V ac

50 / 60Hz

220-240V ac

130mA

Mã phần

Phiên bản:

Mã phần:

Loại sản phẩm:

GNExB2

Kiểu:

X10

Đèn hiệu Xenon - 10 Joule

Vôn:

DC024

DC048

AC115

AC230

20-28 V dc

42-54 V dc

110-125 V ac 220-240 V

ac

Loại cáp nhập: [e]

Một

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3 x M20x1.5mm

2 x 1/2 "NPT - bộ điều hợp

2 x 3/4" NPT - bộ điều hợp

2 x M25x1.5mm - bộ điều hợp

1 x 1/2 "NPT - bộ điều hợp

1 x 3/4" NPT - bộ điều hợp

1 x M25x1.5mm - bộ đổi nguồn

3 x 1/2 "NPT - bộ điều hợp

3 x 3/4" NPT - bộ điều hợp

3 x M25x1.5mm - bộ điều hợp

Adaptor / Dừng

cắm vật liệu: [m]

B

N

S

Đồng thau

mạ niken

thép không gỉ

Tài liệu bảo vệ: [s]

1

2

3

4

A2 304 thép không gỉ

A4 316 thép không gỉ

A2 304 St / St với trang bị. Tag

A4 316 St / St với trang bị. Thẻ (304)

Phiên bản sản phẩm: [v]

A1

IECEx & ATEX

Màu bao vây: [x]

R

S

Màu đỏ

đặc biệt - liên hệ với E2S để thay thế màu sắc bao vây

Màu ống kính: [y]

A

B

C

G

M

R

Y

Amber

Blue

Clear

Xanh

Đỏ Tươi

Đỏ

Vàng

Hội đồng

GNExB2X10 có sẵn như là một hội đồng mạ được cấu hình với lên đến 4 x đèn hiệu nhấp nháy Xenon với một hộp nối tiếp GNExJ2 Ex d hoặc 5 x đèn hiệu không có hộp nối. Liên hệ với E2S để biết thêm thông tin.

Mã hóa

  • II 2G Ex db IIC Gb T6 Ta-50 ° C đến + 55 ° C
  • II 2G Ex db IIC Gb T5 Ta-50 ° C đến + 70 ° C
  • II 2D Ex tb IIIC Db T95 ° C Ta-50 ° C đến + 70 ° C

Hệ số màu ống kính Candela hiệu quả

 

Amber

Màu xanh da trời

Thông thoáng

màu xanh lá

Màu đỏ

Màu vàng

0,51

0,12

1,00

0,49

0,15

0,86

thong tin lien he ThienSTC