GNEXJ2-C.png

Hộp nối tiếp-GNExJ2 - e2s viet nam - stc viet nam

 

GNEXB1X05AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 115V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05DC012[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 12V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 24V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 115V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 24V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 115V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 24V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 115Vac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 24V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2LD2AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2LD2 115V ac Beacon

E2S Vietnam

GNEXB2LD2AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2LD2 230V ac Beacon

E2S Vietnam

GNEXB2LD2DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2LD2 24V dc Beacon

E2S Vietnam

GNEXS1AC230[M][S][V][X]

GNExS1 115/230Vac Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS1DC024[M][S][V][X]

GNExS1 10-30Vdc Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS2AC230[M][S][V][X]

GNExS2 115/230Vac Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS2DC024[M][S][V][X]

GNExS2 10-30Vdc Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS1RAC230[M][S][V][X]

GNExS1 115/230Vac Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS1RDC024[M][S][V][X]

GNExS1 10-30Vdc Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXL1R008[M][S][V][X]

GNExL1 8 Ohm 15W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL1R016[M][S][V][X]

GNExL1 16 Ohm 15W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL1V100[M][S][V][X]

GNExL1 70V Line 15W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL2R008[M][S][V][X]

GNExL2 8 Ohm 25W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL2R016[M][S][V][X]

GNExL2 16 Ohm 25W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL2V100[M][S][V][X]

GNExL2 70V Line 25W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=A

Entries: 3 x M20 & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=B

Entries: 2 x 1/2″”NPT & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=C

Entries: 2 x 3/4″”NPT & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=D

Entries: 2 x M25 & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=E

Entries: 1 x 1/2″”NPT & 2 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=F

Entries: 1 x 3/4″”NPT & 2 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=G

Entries: 1 x M25 & 2 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=H

Entries: 3 x 1/2″”NPT

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=I

Entries: 3 x 3/4″”NPT

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=J

Entries: 3 x M25

E2S Vietnam

GNEXVAR2-[M]=B

Stopping plug: Brass

E2S Vietnam

GNEXVAR2-[M]=N

Stopping plug: Nickel Plated`

E2S Vietnam

GNEXVAR2-[M]=S

Stopping plug: Stainless Steel

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=1

Bracket/Guard (A2) 304 St/St

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=2

Bracket/Guard (A4) 316 St/St

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=3

Bracket/Guard (A2) 304 St/St & Tag

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=4

Bracket/Guard (A4) 316 St/St & Tag

E2S Vietnam

GNEXVAR4-[V]=A1

ATEX / IECEx approved

E2S Vietnam

GNEXVAR5-[X]=R

Enclosure colour: Red

E2S Vietnam

GNEXVAR5-[X]=S

Enclosure colour: Other

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=A

Lens colour: Amber

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=B

Lens colour: Blue

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=C

Lens colour: Clear

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=G

Lens colour: Green

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=M

Lens colour: Magenta

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=R

Lens colour: Red

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=Y

Lens colour: Yellow

E2S Vietnam

GNEXCP6A-BG-[S][M][L][D][X]

GNExCP6A-BG Break Glass Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6B-BG-[S][M][T][L][D][X][V][E][S]

GNExCP6B-BG B Glass Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6A-PB-[S][M][D][X]

GNExCP6A-PB Push Button Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6B-PB-[S][M][T][D][X][V][E][S]

GNExCP6B-PB Push Button Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6A-PT-[S][M][D][X]

GNExCP6A-PT Tool Reset Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6B-PT-[S][M][T][D][X][V][E][S]

GNExCP6B-PT Tool Reset Call Point

E2S Vietnam

GNEXCPVAR1-[S]=D

Switch type: DPCO

E2S Vietnam

GNEXCPVAR1-[S]=S

Switch type: SPCO

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=B

Stopping plug: Brass

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=N

Stopping plug material: Nylon

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=P

Stopping plug: Nickel Plated

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=S

Stopping plug: Stainless Steel

E2S Vietnam

GNEXCPVAR3-[T]=D

DIN Rail 8 x 2.5mm terminals

E2S Vietnam

GNEXCPVAR3-[T]=S

Standard 6 x 4mm? terminals

E2S Vietnam

GNEXCPVAR4-[L]=L

Stainless Steel Lift flap (BG version only)

E2S Vietnam

GNEXCPVAR4-[L]=N

No Stainless Steel Lift flap (BG version only)

E2S Vietnam

GNEXCPVAR5-[D]=N

No duty label

E2S Vietnam

GNEXCPVAR5-[D]=P

Metalised Polyester duty label

E2S Vietnam

GNEXCPVAR5-[D]=S

Stainless Steel duty label

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=BK

Enclosure colour: Black

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=BL

Enclosure colour: Blue

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=GN

Enclosure colour: Green

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=RD

Enclosure colour: Red

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=RW

Enclosure colour: Red/White

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=YB

Enclosure colour: Yellow/Black

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=YW

Enclosure colour: Yellow

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=06

System voltage: 6Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=12

System voltage: 12Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=24

System voltage: 24Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=48

System voltage: 48Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR8-[E]=ED1

Diode IN4007 = ED1

E2S Vietnam

GNEXCPVAR8-[E]=EXXXR

Resistor value e.g. E470R = 470 Ohm

E2S Vietnam

GNEXCPVAR8-[E]=EXXXZ

Zener diode e.g. E5V1Z = 5.1V

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=LED

LED = LED indicator

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=SD1

Diode IN4007 = SD1

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=SXXXR

Resistor value e.g. S1K5R = 1.5K Ohm

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=SXXXZ

Zener diode e.g. S5V1Z = 5.1V

E2S Vietnam

GNEXJ2D01[E][M][S][V][X]

GNExJ2 Junction Box Ex d

E2S Vietnam

Hộp nối tiếp GNExJ2 Ex d

 

 

Hộp nối tiếp GNExJ2 Ex d

GNExJ2 là hộp nối chống cháy nổ được chứng nhận IECEx & ATEX. Vỏ bọc chống ăn mòn chống ăn mòn IP66 mạnh mẽ và phạm vi nhiệt độ mở rộng đảm bảo GNExJ2 phù hợp cho tất cả các ứng dụng vị trí nguy hiểm của Vùng 1, 2, 21 & 22

Vỏ bọc GRP ổn định UV có đường dẫn lửa có ren, các đầu vào cáp ba và khu vực kết thúc lớn - tất cả đều giảm đáng kể thời gian lắp đặt.

Đặc điểm kỹ thuật

 

Thiết bị đầu cuối:

DIN Rail 12 x AKZ 2.5

Trái đất 4 x AKE 2.5

Điện áp DC:

Tối đa 60Vdc

Điện áp AC:

Tối đa 260Vac 50 / 60Hz

Quyền lực:

Tối đa 5W

Bảo vệ sự xâm nhập:

IP66

Vật liệu bao vây :

UV ổn định GRP (kính gia cố polyester)

Màu:

Màu đỏ tự nhiên - có thể được cung cấp bằng các màu thay thế

Mục cáp:

3 x M20 ISO (2 phích cắm dừng)

Bộ điều hợp M25, 1/2 "& 3/4" NPT có thể được chỉ định

Âm lượng bao vây:

0,9 lít

Phạm vi nhiệt độ:

-50 ° đến + 70 ° C (-58 ° F đến + 158 ° F)

Độ ẩm tương đối:

95%

Cân nặng:

2,5kg / 5,5lbs

Mã phần

Phiên bản:

Mã phần:

Loại sản phẩm:

GNExJ2

Kiểu:

D01

Cấu hình đầu cuối:

DIN Rail 12 x AKZ 2.5 + 4 x AKE 2.5

Loại cáp nhập: [e]

Một

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3 x M20x1.5mm

2 x 1/2 "NPT - bộ điều hợp

2 x 3/4" NPT - bộ điều hợp

2 x M25x1.5mm - bộ điều hợp

1 x 1/2 "NPT - bộ điều hợp

1 x 3/4" NPT - bộ điều hợp

1 x M25x1.5mm - bộ đổi nguồn

3 x 1/2 "NPT - bộ điều hợp

3 x 3/4" NPT - bộ điều hợp

3 x M25x1.5mm - bộ điều hợp

Adaptor / Dừng

cắm vật liệu: [m]

B

N

S

Đồng thau

mạ niken

thép không gỉ

Thẻ thiết bị: [s]

1

2

Không có thẻ thiết bị Tag

thiết bị (304 / A2 St / St)

Phiên bản sản phẩm: [v]

A1

IECEx & ATEX

Màu bao vây: [x]

R

S

Red RAL3000

Special - liên hệ E2S để thay thế màu vỏ

Thí dụ:

GNExJ2D01 [e] [m] [s] [v] [x]

GNExJ2D01AB1A1R

Mã hóa

  • II 2G Ex db IIC Gb T6 Ta-50 ° C đến + 70 ° C
  • II 2D Ex tb IIIC Db T80 ° C Ta-50 ° C đến + 70 ° C

thong tin lien he ThienSTC