torqo-1600-cap-torque-tester-máy-kiẻm-tra-lục-vạn-náp-chai-mesalabs.png